Skip to main content
Report, 2022

Interaktioner mellan järv, varg och människa – nyttjande av vargdödade klövdjur och slaktrester från älgjakten

Wikenros, Camilla; Aronsson, Malin; Nordli, Kristoffer; Amato, Giulia; Ausilio, Giorgia; Versluijs, Erik; Persson, Jens

Abstract

Järven har under senare tid etablerat sig i Inre Skandinaviens skogsområden vilket även är vargens huvudsakliga utbredningsområde i Skandinavien. Det finns lite kunskap om järvens matvanor i detta område då mycket av den befintliga kunskapen om järven kommer från studier i fjälltrakterna. Järvar som lever i vargrevir har tillgång till föda från vargdödade klövdjur året om. Andelen tillgänglig mat från vargarnas byten varierar med deras storlek, då vargarna förtär en större andel av de ätliga delarna på mindre bytesdjur. Hur mycket vargarna lämnar efter sig varierar också med tid på året, då det t.ex., blir mindre mat över till asätande arter under sommaren. Människan bidrar också med stora mängder slaktrester under älgjakten och denna födoresurs nyttjas av olika asätare inklusive järv och varg. Slaktrester från älgjakten är dock sannolikt tillgängligt under en mer begränsad del av året jämfört med rester som vargar lämnat efter sig. Vargen kan, som den större arten, döda järvar vilket kan innebära en risk för järven både när den konsumerar det som vargen lämnat efter sig och andra födokällor. För rovdjur kan konkurrens ske via direkta interaktioner mellan individer av olika arter där strider kan orsaka skador eller dödlig utgång för en av antagonisterna. Utfallet vid denna typ av konkurrens avgörs till stor del av skillnader i kroppsstorlek där den större arten vanligtvis är dominant över den mindre. Mindre och ensamlevande arter förväntas vara mer vaksamma när de nyttjar rester efter andra rovdjurs byten då de har en ökad risk att bli dödade av större konkurrenter. Syftet med denna studie var att undersöka i vilken omfattning som järven och andra asätare nyttjar födokällor som vargen och människan lämnar efter sig i skogen, med fokus på interaktioner mellan varg, järv, räv och mård och deras beteende vid olika födokällor. Viltkameror sattes upp i träd vid vargdödade klövdjur under oktober och mars-juni och vid slaktrester från älgjakten under oktober-november (i denna studie använder vi termen ’slaktrester’ för inälvor och vom som lämnas i skogen efter urtagen älg). Kamerorna tog bilder vid rörelse framför kameran samt var 5:e minut för att inte missa mindre arter som inte triggar igång rörelsedetektorn. Innehåll på alla foton från de 28 första dagarna gicks igenom med avseende på art, antal individer och beteende (vaksam, äter, övrigt beteende). Vi fick totalt 406 907 foton under studieperioden. Av dessa var 91 318 från 14 vargdödade klövdjur och 315 589 från 42 slaktrester från älgjakten. Vid både vargdödade klövdjur och slaktrester från älgjakten var sannolikheten för besök av räv högre än för de andra arterna. Vid vargdödade klövdjur var sannolikheten för besök av varg något högre än sannolikheten för besök av järv. Vid slaktresterna från älgjakten var det ingen skillnad mellan varg och järv. Räv gjorde fler besök vid vargdödade klövdjur jämfört med de andra arterna. Järv och mård spenderade en större andel av besöken med att äta jämfört med vaksamhet, medan räv spenderade mer tid på vaksamhet jämfört med ätande. Varg var den enda av arterna som inte visade någon skillnad i andelen vaksamhet jämfört med andelen ätande. Dygnsrytmen hos samtliga arter var huvudsakligen nattaktiv på slaktrester och deras aktivitetsmönster påverkades inte av huruvida slaktresterna var besökta av varg eller inte. Järvens pågående kolonisation av skogslandet i Inre Skandinavien kan komma att påverka andra asätares nyttjande av olika matplatser, och särskilt då för slaktrester från älgjakten. Med reservation för en liten provstorlek för vargdödade klövdjur i denna studie så pekar inget på att järven kommer att ha en stor inverkan på vargens predationstakt på älg och därmed inte heller på det möjliga jaktuttaget av älg.

Keywords

asätare; mård; predation; räv; vaksamhet; viltkamera; älgjakt

Published in


ISBN: 978-91-576-9946-6
Publisher: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet