Skip to main content
Report, 2022

Situationer med stora rovdjur nära bebyggelse och människor 2021

Hedmark, Eva; Frank, Jens

Abstract

I Sverige har ingen systematisk dokumentation av hur ofta situationer med stora rovdjur nära människor eller bebyggelse inträffar genomförts. Det har bland annat medfört att det varit svårt att veta hur stora resurser som behöver läggas på att hantera sådana situationer. 2020 uppdrog Naturvårdsverket Viltskadecenter att börja samla in och årligen redovisa uppgifter om detta. Viltskadecenter sammanställer nu årligen resultaten på nationell basis och redovisar dem i föreliggande rapport på liknande sätt som viltskadestatistiken och inventeringarna av varg, lo och järv. Rapporten är en sammanställning av situationer då stora rovdjur befunnit sig inom 100 meter från människor eller bebyggelse, som inte rapporterats på annat sätt. Besiktigade och kvalitetssäkrade skador som rovdjur orsakat på tamdjur och hundar inkluderas alltså inte här, eftersom de rapporteras i Viltskadecenters årliga viltskadestatistikrapporter. Sammanställningen bygger på situationer (”händelser”) som allmänheten rapporterat till länsstyrelsen och som länsstyrelsen registrerat. Eftersom det ännu inte finns något stöd för registrering av den här typen av situationer i den norsk-svenska databasen för stora rovdjur (Rovbase) används tills vidare ett webbaserat verktyg (kallat ”händelseformulär”) som en provisorisk metod för insamling av data. Om händelseformulären används och fylls i fullständigt av länsstyrelserna kan ett underlag kring stora rovdjur nära bebyggelse och människor produceras. Ett sådant underlag är mycket användbart vid beslut om skyddsjakt och inför informationsmöten med orolig allmänhet. På sikt kommer uppgifterna även att kunna användas för att förutsäga vilka händelser som är av mer tillfällig karaktär och upphör av sig själva och vilka som kan antas bli mer varaktiga problem om inga åtgärder vidtas.

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2022, number: 2022:1
eISBN: 978-91-987584-2-9
Publisher: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

Sustainable Development Goals

SDG15 Life on land

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116270