Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2022Open access

Bulleröfjärden (Egentliga Östersjön) 2021

Holliland, Per; Mustamäki, Noora; Åkerlund, Carolina; Eiler, Stefan

Abstract

  • Provfisket genomfördes 2021 som del av arbetet i Nationalparksbildningen av Nämdöskärgård.
  • Totalt 19 arter fångades under provfisket och Bullerfjärden har högre diversitet än närliggande provfiskeområden.
  • Artsammansättningen är präglat av att provfiskeområdet ligger i ytterskärgården, med ett stort inslag av marina arter.
  • Mesopredatorerna strömming och löja dominerade fångsterna. Abborre var tredje vanligaste i fångsterna och utgjorde över 99 procent av rovfiskefångsten.
  • Den trofiska medelnivån är lägre än i närliggande provfiskeområden och beror till stor del på den höga förekomsten av mesopredatorer.
  • Abborrarna i området har snabb tillväxt och är stora vid given ålder. De senaste årens varma somrar samt god födotillgång i området har sannolikt bidragit till detta.
  • L90 för abborre (storleken på individen vid den 90:de percentilen i längdfördelningen) ligger på 27 centimeter, vilket är högt jämfört med andra provfiskeområden vid östkusten. Det tyder på att det finns gott om stora abborrar i området.

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2022, number: 2022:1
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet