Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Open access

Datarapport för 2021 års SLU-enkät om kommunal skötsel av grönområden och träd

Wiström, Björn; Östberg, Johan

Abstract

Denna datarapport sammanställer och redovisar enkätdata från ”SLU:s enkät för kommunal skötsel av grönområden och träd” som syftar till att ge en översikt över kommunernas gröna resurs och dess förvaltning. Enkäten är en del av Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) långsiktiga arbete kring urbana utemiljöer. Enkäten har vänt sig till alla kommuner i Sverige vid två tillfällen med fem års mellanrum och behandlar frågor som rör den kommunala förvaltningen av grönområden, träd och skog utifrån sex delområden; A) Budget och Finansiering, B) Drift och underhåll för parker, grönområden och träd, C) Policy, planer och strategier, D) Kvalitet, E) Träd och trädinventeringar, F) Icke planlagd skogsmark.

Keywords

bebyggd miljö; förvaltning; grönområden; stadsträd; tätortsnära skog

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2022, number: 2022:4eISBN: 978-91-8046-900-5
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet