Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Open access

Ekens dynamik i naturvårdsskogar – Ekbeståndets demografi i Dalby Söderskog 2011-2021

Brunet, Jörg; Larsson, Johan

Abstract

Bakgrund och syfte - Detta projekt syftade till att undersöka under vilka förhållanden som gamla ekpopulationer kan revitaliseras och föryngras naturligt i skogar där eken normalt har stora svårigheter att hävda sig i konkurrensen med mer skuggtåliga ädellövträd. - Undersökningsområdet Dalby Söderskogs nationalpark utgör ett klassiskt exempel på igenväxningen av tidigare halvöppen betad ekdominerad skog. Under de senaste 30 åren har skogen åter blivit öppnare som en följd av att många träd har dött av almsjukan och askskottsjukan. - Under åren 2020 och 2021 inventerade vi alla ekar med en stamdiameter på minst en cm vid 1,3 m höjd. Detta resulterade i totalt 1322 levande ekar, varav 552 gamla ekar etablerade före 1935 och 770 unga ekar etablerade efter 1990. Resultaten visade följande angående undersökningens hypoteser: - Resultaten stödjer inte hypotes 1) om att minskad konkurrens från alm och ask har lett till revitalisering av gamla ekar. Detta beror förmodligen på ekarnas höga ålder som begränsar deras förmåga att återuppbygga en reducerad krona. - Resultaten ger visst stöd för hypotes 2) om att ljustillgången är den viktigaste begränsande faktorn för unga ekars utveckling, medan viltbetet spelar en underordnad roll i Dalby Söderskog. Antalet unga ekar som under flera år i följd inte kan växa ifrån beteshorisonten är liten, medan skillnader i ljustillgång har stark påverkan på ekarnas utveckling. - Resultaten bekräftar hypotes 3) om att ökad ljusexponering på kronan ökar unga ekars stamtillväxt i relation till höjdtillväxten och ger lågt ansatta kronor, medan beskuggning från sidan ökar höjdtillväxten. Slutsatser för ekens föryngring - Även om undersökningen enbart gäller ett specifikt område, är Dalby Söderskog med sin blandning av ljuskrävande (ek, ask) och skuggtåliga (alm, bok) lövträd och sin historiska bakgrund som hagmark ett representativt exempel på europeisk ekblandskog på näringsrik mark. Undersökningen visar tydligt att ekens naturliga föryngring är riklig om fröträd finns nära och att unga ekar relativt snabbt kan utvecklas till robusta och vitala träd om kronan inte skuggas av andra träd. - Eken utsätts ofta för kraftigt viltbete som påverkar naturlig föryngring i södra Sverige negativt. Dalby Söderskog är ett exempel för områden med måttligt viltbetestryck. Eken kan här föryngras utan att kostsamma vilthägn behöver sättas upp. Om unga ekar ges tillräckligt utrymme kommer de också snabbt växa förbi viltbeteshöjden. - Om eken ska föryngras framgångsrikt i naturvårdsskogar, behövs större luckor i krontaket. Därför kan det krävas avverkningar av både träd- och buskskikt för att ge ekplantor tillräckligt med ljus. Sådana avverkningar görs lämpligast efter ett ollonår. I områden med mycket hassel och föryngring av andra träd behövs återkommande röjning för att unga ekar inte ska bli överväxta.

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2022, number: 56ISBN: 978-91-576-9933-6, eISBN: 978-91-576-9932-9
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet