Skip to main content
Report, 2019

Test av selektiva redskap för det svenska fisket efter läppfisk

Andersson, Erika

Abstract

Läppfisk så som skärsnultra, stensnultra och berggylta fiskas kommersiellt med ryssjor och
burar längs den svenska västkusten, från Kungsbacka i söder till den norska gränsen i norr.
Fisket rapporterar in landad fångst och bifångst av ål, torsk och hummer. Hur mycket av
totalfångsten av läppfisk som är undermålig samt sammansättningen av övrig bifångst är
oklar.

I Norge har fisket efter läppfisk pågått längre än i Sverige och kunskapsunderlaget är
betydligt högre. Detta har bland annat resulterat i att krav på flyktöppningar för läppfisk i
redskapen införts i ett försök att sortera ut undermålig fisk. Dessutom finns ytterligare krav
på ingångsspärrar i redskap med stora öppningar för att minska bifångst av större arter så
som torsk och utter. Inga sådana krav finns i dagsläget i Sverige. Forskning i Norge har även
visat att bobyggande hanar av skärsnultra fångas mer effektivt än honor av samma art (Halvorsen
m.fl. 2016 och 2017b). Hur könsfördelningen ser ut i det svenska fisket är inte känt.
Under två veckor i början av juli 2018 utförde SLU ett provfiske i Göteborgs skärgård där
ryssjor och burar med tre olika flyktöppningar testades mot en kontroll (redskap utan flyktöppningar).

Syftet var dels att få en överblick över hur fördelningen av målig/undermålig fångst av
läppfisk och bifångst ser ut, dels att undersöka läppfiskens könsfördelning och dels att analysera
selektivitet och utsortering av undermålig fisk i redskapen samt komma med rekommendationer
för användning av flyktöppningar i redskap för läppfisk.

Två av de testade flyktöppningarna ämnade sortera ut undermålig läppfisk. Den ena var
en sidrist enligt den norska standarden, dvs. tre stycken flyktöppningar i sidan av den innersta
kammaren av ryssjor alternativt svältkammaren i burar samt två stycken flyktöppningar
i sidan av den näst innersta kammaren i ryssjor alternativt övriga kammare i burar.
Den andra flyktöppningen som testades var en ändrist, dvs. en platta med flera öppningar i
slutet av innersta kammaren i ryssjor alternativt i svältkammaren i burar. Spaltbredden var
12 mm för både sidristen och ändristen. Den tredje flyktöppningen, ålstrumpan, ämnade sortera
ut bifångst av ål och bestod av en tub av elastiskt plastnät i sidan av innersta kammaren
i ryssjor alternativt svältkammaren i burar.

Generellt var ändristen bäst på att släppa ut undermålig läppfisk jämfört med kontrollen,
dock med en risk till tapp även av målig stensnultra i burar. Det var stor skillnad i hur effektiva
flyktöppningarna var i ryssjor jämfört med burar. I ryssjor var det endast fångsten av
undermålig stensnultra i ryssjor med ändrist som var lägre än i kontrollen. Fångsten i burar
skiljde sig mer. Där var det en lägre fångst av undermålig stensnultra i burar med samtliga
flyktöppningstyper jämfört med kontrollen. I burar med ålstrumpa var också den måliga
fångsten av stensnultra lägre än i kontrollen, medan fångsten av undermålig skärsnultra var
lägre i både burar med ändrist och ålstrumpa jämfört med kontrollen. Inga ålar fångades i
redskap med ålstrumpa. För få berggyltor fångades för att kunna analyseras.

L50, den längd då hälften av fisken stannar i redskapen och hälften går ut var högst i
ryssjor med ändrist för skärsnultra och stensnultra, men sannolikheten för en fisk att komma
i kontakt med flyktöppningarna (C), var marginellt lägre för skärsnultra. Ingen säker modell
kunde dock utföras för skärsnultra i ryssjor med sidrist eller stensnultra i ryssjor med sidrist
och ålstrumpa. L50 var liknande i ändrist och sidrist i burar för både skär- och stensnultra,
medan C var något högre i burar med ändrist. Ingen modell kunde passas till ålstrumpa i
burar för någon av arterna. Könsbestämningen av framförallt stensnultra visade sig svårare
än väntat då många gonader var små och delvis nedbrutna och osäkerheten är stor. Strandkrabba
var den i särklass vanligaste bifångstarten.

Keywords

läppfisk; stensnultra; skärsnultra; berggylta; selektiva redskap; flyktöppning; rist

Published in

Aqua reports
2019, number: 2019:1
eISBN: 978-91-576-9626-7
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116621