Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021Open access

Sambandet mellan fisketid och fångst i yrkesfisket efter signalkräfta i Vättern : en experimentell undersökning

Rogell, Björn; Bohman, Patrik

Abstract

Tidigare ramöverenskommelse mellan HaV och SLU (HaV dnr 1886-19)
beslutades utökas 2021 genom att bl.a. genomföra ett försök tillsammans
med yrkesfiskarna inom projekt ”Datainsamling sötvattenskräftor” (projekt
#29). Beställningen löd: ”Underlaget från fältförsöket med yrkesfiskare
kommer att ligga till grund för hur SLU Aqua utvärderar årets provfisken
och provtagningar för Vättern. En skriftlig årlig rapport kommer att skrivas
under början av 2022 och publiceras inom SLU Aquas granskade serie
Aqua reports.” Detta PM kommer att utgöra ett underlag för kommande
Aqua report. Det utgör också ett viktigt dokument vid kommande
förändringar vid inrapportering av yrkesfiskets loggböcker gällande
signalkräfta samt vid SLU Aquas översyn av projekt ”datainsamling
kräftor”. Detta PM utgör leverans av beställt underlag.

Dokumentet är framtaget av Björn Rogell tillsammans med Patrik Bohman
(projektledare). För granskning och kvalitetssäkring har Martin Ogonowski och
Alfred Sandström bidragit. Alla inblandade personer är verksamma inom enheten
för stora sjöarna.

Published in

Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet