Skip to main content
Report, 2022

Kostnadseffektiv och hållbar lagring av flisad skogsråvara och fasta biprodukter

Anerud, Erik; Bergström, Dan; Westerlund, Leif; Arshadi, Mehrdad; Eliasson, Lars; von Hofsten, Henrik; Eriksson, Anders; Enström, Johanna; Lönnermark, Anders; Dahlberg, Sixten; Pushp, Mohit; Andersson, Johan

Abstract

Projektet syfte var att utvärdera metoder för kostnadseffektiv, hållbar och brandsäker hantering av skogsrester från skogsindustrin. Inom projektet har omfattande lagringsförsök i industriell skala genomförts från Småland till Norrbotten och försöken speglar såväl ett kust- som inlandsklimat som säsongsvariationer. Två huvudsakliga metoder för att öka lagringsbarheten har studerats; täckning, med olika typer av täckningsmaterial, samt sållning av sönderdelad biomassa. Det senare syftar till att dels höja bränslets kvalité, dels reducera mängden finfraktion i materialet. Studien har genomförts inom 7 olika arbetspaket, vilket innefattar lagringsstudier, produktions- och kostnadsstudier av sållning, kostnadsstudier av terminalhantering, materials självuppvärmningspotential, avgasning under lagring, modellering av temperaturutveckling och substansförluster samt hållbarhetsaspekter vid implementering av de olika metoderna. Sammantaget visar studierna att täckning och sållning resulterar i en avsevärt bättre lagringsbarhet. Sållning är den metod som har lett till bäst lagringsbarhet och resultaten från studierna har visat att det ekonomiska värdet på biomassan är ca 20 % högre i sållat material efter lagring jämfört med i osållat. Samtidigt visar studierna att såväl täckning som sållning leder till lägre stacktemperaturer, dvs. minskar risken för brand, och att avgasningen från stackarna minskar. Sållningen medför en kostnad motsvarande ca 10 % av det ekonomiska värdet, men siffran baseras på dieseldrivna mobila enheter. Det är högst troligt att denna kostnad är lägre för stationära sållverk som installeras i serie med befintlig sönderdelningsutrustning. I dessa fall kan el-driven utrustning nyttjas. Ökad lagringsbarhet genom sållning innebär inte enbart erhållande av ett homogenare bränsle av högre kvalitet, lägre avgasning och en energibesparing under själva lagringen. Det ger även förutsättningar för en mer kostnadseffektiv och hållbar hantering av bränslet genom hela kedjan från skog till förbränning. Implementering av en lagringsstrategi i syfte att öka lagrinsbarheten för sönderdelade bränslen kan påverka samtliga steg inom tillförselkedjan, och exempelvis ge ett jämnare maskinutnyttjande över året, lägre produktionskostnader, effektivare transporter, ökad lönsamhet för bränsleproducenterna, ökad möjlighet för anläggande av bränsleproduktionsanläggningar med stationär eldriven utrustning. Implementering av bränsleproduktionsanläggningar skulle i sin tur kunna leda till en säkrare och billigare lagring med mindre risk för självantändning, säkrare bränsleleveranser, bättre kvalitetsövervakning och ökad bränsleanpassning utifrån kundens önskemål. Därtill skulle dessa anläggningar kunna hantera flera olika typer av materialströmmar för olika ändamål och således utgöra noder/biohubbar som fördelar material mellan olika hanteringskedjor.

Keywords

Sållning; täckning; lagring; bränslekvalitet; substansförluster; temperaturutveckling; mikrokalorimetri

Published in


Publisher: Energimyndigheten

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Eliasson, Lars
Forestry Research Institute of Sweden, Skogforsk
von Hofsten, Henrik
Forestry Research Institute of Sweden, Skogforsk
Eriksson, Anders
Forestry Research Institute of Sweden, Skogforsk
Enström, Johanna
Forestry Research Institute of Sweden, Skogforsk
Lönnermark, Anders
RISE Research Institutes of Sweden
Dahlberg, Sixten
RISE Research Institutes of Sweden
Pushp, Mohit
RISE Research Institutes of Sweden
Andersson, Johan
RISE Research Institutes of Sweden

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116831