Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2022Open access

Lagnö (Egentliga Östersjön) 2002–2021

Käll, Filip; Holliland, Per; Åkerlund, Carolina; Eiler, Stefan; Blass, Martina

Abstract

• Sedan provfiskets start 2002, med undantag för 2015–2017 då mört dominerade, har fångsten vid Lagnö dominerats av abborre, följt av mört, strömming, gärs och nors.
• Den totala fångsten av fisk har ökat sedan provfiskets start 2002. Detta beror till stor del på den stora andelen av abborre och mört som också har ökat över tid. Under 2021 så utgjorde abborre och mört 39, respektive 37 procent av den totala fångsten. Den största totala fångsten av fisk noterades under 2020. Mört, strömming, löja, sarv och sutare har ökat i fångsten medan gädda har minskat. Totala antalet fångade individer av löja, sarv, och gädda är dock liten så att trenduppskattningar ska tolkas med försiktighet.
• Fångsten av karpfiskar har ökat över tid. Detta beror främst på att fångsten av mört, den vanligaste karpfisken i provfiskefångsten, har ökat. Även fångsten av karpfiskarna löja och sarv har ökat.
• Antalet fångade fiskarter per år har varierat mellan åren och det går inte att se någon trend som visar på förändrat artantal. Det finns några arter som tidigare fångats, men som inte förekommit under senare åren, som till exempel gädda, id, vimma, braxen och gös. Ruda fångades dock för första gången i provfisket och id fångades för första gången sedan 2003.
• Fångsten av stora individer har minskat sedan provfiskets start, generellt för alla arter (> 30 centimeter) och specifikt för abborre (> 25 centimeter). Även indikatorn L90 för abborre (storleken på individen vid den 90:de percentilen i längdfördelningen) har minskat över tid. Möjliga förklaringar kan vara ett ökat fisketryck eller en ökad predation.
• Den trofiska medelnivån har minskat över tid. Detta beror på att det i början av provfiskeperioden fanns större andel rovfiskar (främst abborre) med högre trofisk nivå och färre karpfiskar (främst mört) med lägre trofisk nivå i fångsten jämfört med i slutet av provfiskeperioden.
• Åldersanalys av abborrhonor visar att medellängden för ett till femåriga individer har ökat sedan provfiskets början. Detta beror dock huvudsakligen på en stor ökning sedan 2018. Detta antyder att den minskade förekomsten av stor abborre i fångsten inte kan förklaras av en långsammare tillväxthastighet.
• Ingen individprovtagning och åldersanalys gjordes på sik under 2021.

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2022, number: 2022:5
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet