Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2013Open access

Ytavrinning och dagvattenhantering i bostadsområden : mer än bara yta

Deak Sjöman, Johanna

Abstract

Bostadsområden utgör en stor del av det urbana landskapet. Grönskan och markmaterialen i bostadsområdena påverkar i hög grad tätortens övergripande dagvattenhantering och har en direkt koppling till kommunernas översvämningsplanering. Under 2011-12 genomfördes ett projekt vid SLU i Alnarp där både villakvarter och flerbostadsområden studerades för att klarlägga ytavrinningens storlek beroende på vegetation och andelen hårdgjorda ytor under olika nederbördsförhållanden.

Published in

Movium Fakta
2013, number: 2013:1
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet