Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Open access

Ägg och matfågel – vilka är utmaningarna och hur resilient är produktionen?

Manevska Tasevska, Gordana; Rommel, Jens; Hansson, Helena; Lagerkvist, Carl-Johan

Abstract

Ägg- och matfågelproducenterna i Sverige strävar mot en hållbar utveckling, men står inför ett antal komplexa utmaningar. Resiliens, dvs. motståndskraft och anpassningsför-måga, krävs för att sektorn ska kunna hantera dessa utmaningar och leverera hållbart producerade livsmedel. I denna fokus beskriver vi hur sektorns aktörer ser på sektorns utmaningar och resiliens. Vi finner att låg lönsamhet är bland de viktigaste utmaning-arna, vilket till stor del är en konsekvens av höga kvalitetskrav. Resiliens bygger i stor utsträckning på stegvisa anpassningar i kunskap och produktion, exempelvis ökning av gårdsstorlek, teknisk utveckling och effektivare sjukdomshantering. Familjemedlemmar underlättar kortsiktiga justeringar i arbetskraftsbehov och inkomstchocker. Däremot saknas i stor utsträckning initiativ för mer långtgående transformativa förändringar.

Published in

Agrifood Fokus
2022, number: 2022:3
Publisher: AgriFood Economics Centre