Skip to main content
Report, 2022

Ägg och matfågel – vilka är utmaningarna och hur resilient är produktionen?

Manevska Tasevska, Gordana; Rommel, Jens; Hansson, Helena; Lagerkvist, Carl-Johan

Abstract

Ägg- och matfågelproducenterna i Sverige strävar mot en hållbar utveckling, men står inför ett antal komplexa utmaningar. Resiliens, dvs. motståndskraft och anpassningsför-måga, krävs för att sektorn ska kunna hantera dessa utmaningar och leverera hållbart producerade livsmedel. I denna fokus beskriver vi hur sektorns aktörer ser på sektorns utmaningar och resiliens. Vi finner att låg lönsamhet är bland de viktigaste utmaning-arna, vilket till stor del är en konsekvens av höga kvalitetskrav. Resiliens bygger i stor utsträckning på stegvisa anpassningar i kunskap och produktion, exempelvis ökning av gårdsstorlek, teknisk utveckling och effektivare sjukdomshantering. Familjemedlemmar underlättar kortsiktiga justeringar i arbetskraftsbehov och inkomstchocker. Däremot saknas i stor utsträckning initiativ för mer långtgående transformativa förändringar.

Published in

Agrifood Fokus
2022, number: 2022:3
Publisher: AgriFood Economics Centre

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Economics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117084