Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Open access

Stora betesmarker med växande träd för ekonomiskt och klimatmässigt hållbar köttproduktion

Kumm, Karl-Ivar

Abstract

Sverige har mål att öka livsmedelsproduktionen i hela landet, bevara och utveckla den biologiska mångfalden och få ner utsläppen av växthusgaser till netto noll år 2045. I rapporten undersöks hur tillskapande av stora betes-skogsmosaiker och trädplantering i betesmarker kan bidra till att uppfylla dessa mål. Mosaikerna kan innefatta små spridda betesmarker, intilliggande nedlagd- och nedläggningshotad jordbruksmark och mellanliggande skog. Omvandling av skog till betesmark kan klimatkompenseras genom plantering av snabbväxande skog på nedlagd jordbruksmark som sannolikt kommer att sakna förutsättningar för matproduktion under ett skogsomlopp. Dessa möjligheter att bidra till uppfyllelse av de uppställda målen illustreras genom litteraturöversikt i rapportens första del och beskrivning av praktiska exempel i dess andra del.

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2022, number: 59
Publisher: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet