Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Research article - Peer-reviewed, 2022

Den ekologiska bevisföringen i Fosenmålet : analys av renens användning av vinterbetesmarkerna och konsekvenser av vindkraftutbyggnad

Skarin, Anna; Brandão Niebuhr Dos Santos, Bernardo; Sandström, Per; Tømmervik, Hans

Abstract

nför förhandling i lagmansrätten i Trondheim i december 2019 om vindkraftutbyggnad i Fosenområdet i Trøndelags Fylke gjordes en konsekvensutredning av hur vindkraftsanläggningar skulle kunna påverka renskötselns möjlighet att nyttja sina vinterbetesområden. Vi analyserade GPS-data från 170 individuella betessäsonger insamlat under åren 2009–2019. Under 2009–2016, innan Roan-anläggningen var uppförd, hade 48% av dessa renar sina hemområden innanför ett område som sedan var 5 km från anläggningen. Det utgjorde också 18 % av de extra viktiga betesområdena för hela renhjorden under denna period. Under första året med driftsfas (vintern 2018/2019), fann vi inget överlapp mellan betesområdena och buffertzonerna 1, 3 och 5 km från Roan vindkraftsanläggning. Baserat på tidigare studier av hur renar (Rangifer tarandus tarandus) och renskötsel kan påverkas av vindkraftsutbyggnad konstaterade vi att påverkan av anläggningarna i Fosen-Nord skulle kunna få en avsevärd påverkan på renskötseln genom att renarna visat en sådan stark selektion för Roanområdet innan utbyggnad. Utbyggnaden skulle kunna minska den tillgängliga betesmarken och därmed tvinga renarna att använda andra betesområden där det skulle kunna riskera att bli ett överutnyttjande av betet. Ytterligare studier av renarnas habitatval i Fosen-Nord efter år 2019 visar också på att renarna undvikit området nära vindkraftsanläggningarna. Sammantaget pekar detta på att placeringen av vindkraftverken är olämplig i relation till renskötseln.

Keywords

wind power development; traditional reindeer husbandry; winter grazing

Published in

Tidsskriftet Utmark
2022, number: 1, pages: 19-27