Skip to main content
Report, 2022

Komplementära och alternativa behandlingsmetoder för sport- och sällskapsdjur- en systematisk litteraturöversikt

Bergh, Anna; Boström, Anna; Haussler, Kevin K.; Hyytiäinen, Heli; Lund, Irene; Millis, Darryl; Asplund, Kjell

Abstract

Komplementär och alternativ veterinärmedicin (KAVM) är ett svårdefinierat område och omfattar en rad sinsemellan olika behandlingsmetoder. KAVM-metoder finns representerade längs en hel ”gråskala”, från de som i vetenskapliga studier uppvisat dokumenterade förklaringsmodeller, till de som visat sig vara verkningslösa. Det är metoder som idag till stor del utförs utanför den konventionella djursjukvården.
Syftet med projektet har varit att systematiskt gå igenom den vetenskapliga dokumentationen för ett urval KAVM-metoder vad gäller klinisk effekt på djurslagen häst, hund och katt. Rapporten syftar till att höja kunskapsnivån bland djurhälsopersonal, terapeuter, djurägare, försäkringsbolag och myndigheter.
Vi har genomfört systematiska litteraturöversikter av metoder inom grupperna akupunktur, elektroterapi, ljusterapi, mjukdelsbehandling, mobiliserings- och manipulationsmetoder, samt ”övriga terapier”. Detta arbete omfattar således även metoder som ingår i den konventionella humansjukvården, och som i viss mån även används inom djurhälsovård. Litteratursökningar gjordes i databaserna Web of Science Core Collection, CABI och PubMed och inkluderade artiklar publicerade under åren 1980-2020. Totalt 16071 artiklar identifierades och av dessa motsvarade 258 i förväg satta inklusionskriterier.
Av de inkluderade metoderna uppvisade majoriteten bristande vetenskaplig dokumentation och var av otillräcklig kvalitet för att kunna dra någon slutsats om metodernas effekt, på en specifik indikation och för djurslagen häst, hund och katt. Våra systematiska översikter indikerar att vissa KVAM-metoder skulle kunna vara värda att utvärderas i högkvalitativa prövningar, t.ex. akupunktur, extrakorporal stötvågsbehandling, terapeutiskt ultraljud, pulserande elektromagnetisk terapi och laserbehandling. Likaså skulle resultat från humanmedicinska studier tillsammans med enstaka gynnsamma resultat från djurstudier kunna motivera fördjupade interventionsstudier. Dit hör t.ex. massage, vissa elektroterapier och high-velocity low-amplitude-behandling. För övriga metoder finns för lite vetenskaplig dokumentation för att kunna säga hur de bör prioriteras för vidare forskning.
Den primära begränsningen ligger hos de studier som granskats: bristen på publikationer av god vetenskplig kvalitet och en stor variation i indikationer, tillämpade tekniker, behandlingsprotokoll och resultatvariabler mellan studier. Sammantaget har dessa brister förhindrat en meningsfull tolkning av den totala kliniska effekten av enskilda KVAM-terapier. Rapporten ger en sammanfattning av den vetenskapliga dokumentationen om utvalda KAVM-metoder. Den identifierar dessutom omfattningen av metodernas vetenskapliga underlag och ger utförlig information om kunskapsläget, att användas av djurhälsopersonal, djurägare, försäkringsbolag och myndigheter.

Keywords

komplementär medicin; alternativmedicin; veterinärmedicin; manipulation; mobilisering; ljusterapi; massage; stretching; akupunktur, elektroterapi

Published in

SLU Future One Health reports
2022, number: 2
ISBN: 978-91-576-9959-6, eISBN: 978-x91-576-9960-2
Publisher: SLU Future One Health

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences
Boström, Anna
University of Helsinki
Haussler, Kevin K.
Colorado State University
Hyytiäinen, Heli
University of Helsinki
Lund, Irene
Karolinska Institutet
Millis, Darryl
University of Tennessee
Asplund, Kjell
Umea University

UKÄ Subject classification

Clinical Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117317