Skip to main content
Factsheet, 2022

Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016–2021

Käll, Filip; Landfors, Fredrik

Abstract

• Under perioden 2016-2021 som provfisket i Vaxholm har pågått har fångstsammansättningen varit relativt konstant.
• Totalfångsten har ökat signifikant sedan provfiskets början. Under 2021 fångades i medel 70 fiskar per ansträngning (antal individer per nät och natt) fördelat på 14 arter. Mört var den vanligaste arten i fångsten (48 procent), följt av abborre, strömming, gärs och braxen. Den rödlistade arten vimma fångades i provfisket för första gången 2021.
• Fångsten av karpfisk i Vaxholm under 2021 var relativt hög då det fångades 50 individer per ansträngning, vilket var högsta fångsten sedan provfiske-seriens början. Fångsten av karpfisk är även hög jämfört med närliggande kustområden. De arter av karpfisk som fångats i Vaxholm är framförallt mört, men även braxen, löja, björkna, id och sutare.
• Sedan provfiskets början 2016 så har det fångats relativt många stora fiskar (>30 cm) och relativt många stora abborrar (>25 cm) i Vaxholm. Av stora fiskar dominerar braxen och abborre, men även individer av gös, sik, mört, id, gädda och sutare över 30 centimeter har fångats i området.
• Indikatorn L90 för abborre (storleken på individen vid den 90:de percentilen i längdfördelningen) är ett mått på storleken av de största abborrarna i området. L90 har varit relativt hög i Vaxholm sedan 2016, vilket tyder på att abborrarna är stora i området. Dock så är abborrhanarna i Vaxholm mindre och könskvoten indikerar en något högre andel honor än i närliggande provfiskeområden.
• I provfiskefångsten under 2021 utgjorde abborre 98 procent av all rovfisk. Förutom abborre förekom även gös och en gädda i fångsten. Varken fångsten av abborre eller fångsten av rovfiskar totalt har ändrats över tid.
• Diversitetsindexet och den trofiska medelnivån har varit stabila under perioden 2016-2021, och är i nivå med närliggande provfiskeområden.
• Två- till fyraåriga abborrar har vid given ålder ökat i storlek sedan provfiskets början 2016.
• Ett litet siktdjup i kombination med den stora fångsten av karpfisk tyder på att Vaxholm är påverkat av hög näringsbelastning.

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2022, number: 2022:4
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Ecology
Fish and Wildlife Management

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117539