Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021Open access

Inventering av granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand 2021

Wulff, Sören; Roberge, Cornelia

Abstract

Under hösten 2021 har SLU inom programmet Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS), på uppdrag av Skogsstyrelsen, genomfört en stickprovsinventering av skador på skog från granbarkborreangrepp. Totalt inventerades 711 provytor i Götaland (exkl Gotland) och Svealand (exkl Dalarna). Provytorna finns i grövre gallringsskog och äldre skog med en trädslagsblandning av minst 3/10 gran. Inventeringen är en uppföljning av motsvarande inventering som genomfördes hösten 2020. Resultaten från inventeringen visar en total volym på drygt 8 milj m3sk gran som under 2021 var angripen av granbarkborre. Den totala volymen är på ungefär samma nivå som under fjolåret, men det finns tecken på att tyngdpunkten av granbarkborreangreppen under 2021 har flyttats norrut. Av den totala volymen fanns 4,3 milj m3sk i Svealand och 3,9 milj m3sk i Götaland. De största skadevolymerna återfinns i nordöstra Götaland samt östra Svealand. Inventeringen visar också att 6,7 milj m3sk angripen gran var kvar i skogen och 1,6 milj m3sk avverkad. Det innebär att en stor volym av de angripna granarna är omhändertagen, men också att det finns stora volymer kvar som inte hunnits med att ta hand om. Det betyder i sin tur att risken för stora angrepp kvarstår inför kommande år.

Keywords

Granbarkborre; skogsskador; skogsskadeinventering; NRS

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2021, number: 534
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet