Skip to main content
Report, 2021

Fyrisåns avrinningsområde 2020

Nygren, Ingrid; Ahrens, Lutz; von Brömssen, Claudia

Abstract

Under året har provtagning utförts en gång i månaden vid 4 stationer i Fyrisån samt i tillflödena Vendelån, Jumkilsån och Sävjaån. Provtagning och analys har utförts av det ackrediterade kemiska laboratoriet vid institutionen för vatten och miljö, SLU (SWEDAC nr 1208) på uppdrag av Fyrisåns vattenförbund. Utöver detta har under sommaren 2020 provtagning för analys av 12 PFAS-substanser och cirka 80 andra organiska mikroföroreningar utförts vid tre av de ordinarie provtagningsstationerna samt vid fyra tillfälliga stationer, se Tabell 1. Dessa prover har analyserats på POPs-laboratoriet, forskningslaboratoriet för organiska miljöföroreningar, vid institutionen för vatten och miljö, SLU. Resultaten bifogas detta nyhetsbrev. Detta nyhetsbrev innehåller en kortfattad sammanfattning av årets analysresultat.

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2021, number: 2021:8
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
von Brömssen, Claudia (Von Brömssen, Claudia)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology

Associated SLU-program

Lakes and watercourses

UKÄ Subject classification

Organic Chemistry
Geochemistry
Inorganic Chemistry

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/118423