Skip to main content
Report, 2022

Fyrisåns avrinningsområde 2021

Nygren, Ingrid

Abstract

Under året har provtagning utförts en gång i månaden vid 4 stationer i Fyrisån samt i tillflö-dena Vendelån, Jumkilsån och Sävjaån. Provtagning och analys har utförts av det ackredite-rade kemiska laboratoriet vid institutionen för vatten och miljö, SLU (SWEDAC nr 1208) på uppdrag av Fyrisåns vattenförbund.
Detta nyhetsbrev innehåller en kortfattad sammanfattning av årets analysresultat. Analysresul-taten från den ordinarie provtagningen har levererats till nationell datavärd och finns tillgäng-liga via internet på webbportalen miljödata-MVM via direktlänken: https://mil-jodata.slu.se/MVM/Query?studies=446&startdate=2021-01-01&enddate=2021-12-31
Metodförteckning med mätområden och mätosäkerheter återfinns på institutionens hemsida under vattenkemiska laboratoriet: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/vom/laborato-rier/Ackrediterade-vattenanlysmetoder.pdf
Fyrisåns avrinningsområde omfattar cirka 2000 km2, varav 2 % är sjöyta. Karta över avrin-ningsområdet visas i Figur 1 och provtagningsstationer och koordinater för dessa visas i
Tabell 1 nedan. Stationerna är i tabellen placerade i flödesordning med lokalen längst upp i av-rinningsområdet (Vattholma) först och lokalen längs ned (Flottsund) sist. Biflödena listas efter hur de mynnar i huvudfåran.

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2022, number: 2022:1
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses

UKÄ Subject classification

Geochemistry
Inorganic Chemistry

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/118427