Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Open access

Djurvälfärd i ekologisk produktion – vad vet vi i dag?

Wallgren, Torun; Andresen, Niels; Åkerfeldt, Magdalena; Ullven, Karin

Abstract

Ekologisk produktion bygger på en ekocentrisk grundsyn där man värderar naturlighet högt. Detta leder
till ökat fokus på att skapa produktionssystem där djuren kan få utlopp för sina naturliga beteenden. Till
exempel ska djuren ha större ytor att röra sig på, tillgång till bete och utevistelse och ha tillgång till grovfoder.
Men det innebär vissa utmaningar. Till exempel leder utevistelse till att djuren i högre grad utsätts
för parasiter och vissa moderna raser kan få benproblem när de rör sig mycket i ekologiska system. Dessa
och andra utmaningar behöver den ekologiska branschen adressera, och forskningen fortsätta att belysa,
för att ytterligare förbättra djurhälsa och djurvälfärd i den ekologiska djurproduktionen.
Den här rapporten sammanfattar den senaste forskningen kring djurvälfärd inom ekologisk djurproduktion.
Den behandlar ekologisk mjölk- och nötproduktion, ekologisk får- och lammproduktion, ekologisk
grisproduktion samt ekologisk ägg- och slaktkycklingsproduktion. Sammanfattningsvis diskuterar den
vilka målkonflikter som kan uppstå inom ekologisk djurproduktion. Ambitionen är att ge främst forskare
och rådgivare en uppdaterad inblick i hur forskningsbehovet och kunskapsläget ser ut inom området men
även att öka insikten hos beslutsfattare om vilka målkonflikter som finns inom ekologisk djurproduktion
och varför de uppstår.
SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Epok, har finansierat arbetet med rapporten. Huvudförfattare
är Torun Wallgren, SLU, Niels Andresen, HIR Skåne AB och Magdalena Åkerfeldt, SLU. Rapporten
bygger på en kunskapssammanställning som påbörjades 2019 av Magdalena. I januari 2020 hölls ett seminarium
på KSLA med titel ”Hur mår djuren i ekologisk produktion?” som gav en del inspel till fortsatt
arbete med sammanställningen. En vetenskaplig artikel med titel ”Health and welfare in organic livestock
production systems – a systematic mapping of current knowledge” publicerades senare 2020 i Organic
Agriculture med Magdalena som huvudförfattare. Denna rapport som Torun och Niels färdigställt är en
populärvetenskaplig skrift baserad på denna artikel.
Uppsala april 2022
Johanna Spångberg, föreståndare Epok

Published in

eISBN: 978-91-576-9966-4
Publisher: SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet