Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Open access

Skogsdata 2022. Tema: Den formellt skyddade skogen

Nilsson, Per; Roberge, Cornelia; Dahlgren, Jonas; Fridman, Jonas

Abstract

SLU Riksskogstaxeringen samlar årligen in data i skog och mark i Sverige som underlag för Sveriges officiella statistik om ”Skogarnas tillstånd och förändring”. Riksskogstaxeringen påbörjades redan 1923 och har sedan dess utvecklats såväl avseende vilka geografiska områden som ingår i inventeringen, som vad som inventeras. Från och med år 2003 inkluderades formellt skyddade områden inom nationalparker och naturreservat i fältinventeringen och från och med 2016 även de delar av fjällområdet som kan förväntas innehålla trädvegetation. Genom att utnyttja Naturvårdsverkets digitala georefererade information om gränser för formellt skyddade områden kan vi nu beskriva karaktärer och egenskaper för Sveriges formellt skyddade skogsmark. SCB publicerar årligen officiell statistik avseende arealer formellt skyddad skog i Sverige (SCB 2021). I detta temanummer fokuserar vi därför på att beskriva hur dessa arealer fördelas på olika egenskaper samt kvantifierar och beskriver egenskaper för virkesförråd, tillväxt och naturlig avgång. Vi jämför även tillstånd och egenskaper för skog inom formellt skyddade områden med övrig skog.

Published in

Skogsdata
2022, number: 2022
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet