Skip to main content
Factsheet, 2014

Förändring av volym och vedvolymandel vid torkning av massaved

Nylinder, Mats; Fryk, Hans

Abstract

Vid sommarlagring av massaved krymper bark och ved. Massaved som volymbestäms i travat och fast mått påverkas av om veden är rå eller torr. Betydelsen av detta kan tyckas marginell men endast någon procent har på större volymer betydelse i affärssamband och vid lagerinventeringar samt beräkning av massaindustrins vedåtgångstal i produktionsprocessen. Föreliggande studie är förhållandevis liten och skall ses som en förstudie till, beroende på utfall, en mer omfattande studie. Studien har genomfördes vid Frövifors Bruk då tre massavedstravar av tall, gran resp. björk följdes under en sommar. Hopsjunkningen, minskningen av tvärsnittsytan, var 2,0 % för tallen, 2,5 % för granen och 4,5 % för björktaven och därmed samma effekt på den travade volymen då längdkrympningen kan anses försumbar. De uppmätta värdena för hopsjunkning stämmer ganska väl för barrvirke med tidigare studier av barrvirke där man anger hopsjunkningen till mellan 1-3 %. Någon studie av hopsjunkningen i björktravar verkar inte ha genomförsts tidigare. Studien omfattar vidare en topp-rotmätning av en barrtrave och en björktrave före resp. efter torkning. Volymen under bark minskade med 1,5 % för barrtraven och 3,4 % för björtraven. I tidigare studier utförda hos SCA har man uppskattat volymminskningen för barrvirke under bark till nivå 1 %. I nämnda studie uppmättes volymminskningen på bark till 2-4 %.

Keywords

massaved; lagring; torkning; vedvolym

Published in

Research results (Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products)
2014, number: 12
Publisher: Institutionen för skogens produkter, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nylinder, Mats
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products
Fryk, Hans
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products

UKÄ Subject classification

Wood Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/119547