Skip to main content
Report, 2015

Beslutsstöd för produktion av biomassa och uttag av bioenergi i unga skogar : slutrapport till Energimyndigheten(2011-003472) och Skogssällskapet [1112-95/154-10; LOMOL]

Ulvcrona, Kristina; Karlsson, Lars; Bergström, Dan; Backlund, Ingegerd; Bergsten, Urban

Abstract

I Sverige finns stora arealer av täta ungskogar (”eftersatta röjningar”) i vilka skörd av biomassa i form av bränslesortiment kan bidra med ett betydande energitillskott. Det har dock saknats ett konkret kunskapsunderlag för utveckling av praktiska skötselinstruktioner, de s.k. gallringsmallar som till viss del används härrör från 1960-talet och avser enbart stamved. I projektet har därför en kunskapssammanställning tagits fram som kan tillämpas vid uttag av biomassa/bioenergisortiment i stamtäta unga bestånd. Vi kan nu bättre prognostisera (i) beståndsutveckling vid olika skötsel, (ii) möjliga/lämpliga uttagsnivåer vid olika beståndshöjd och stamantal, (iii) ev. tillväxteffekter orsakade av näringsbortfall vid uttag av biomassa och (iv) tillväxt över tiden för träd som står kvar efter ett första biomassauttag. Grund för arbetet har varit ett stort antal fältförsök som är följda upp till närmare 50 år. Långsiktigheten och upplösningen i dessa försök gör att vi bedömer att vår sammanställning kan fungera som ett beslutsstöd angående val av skötselåtgärd för den unga skogen samt val av tidpunkt och uttagsnivå vid ett tidigt uttag av bioenergi. En viktig faktor vid valet av åtgärd är kostnaden för ett tidigt biomassauttag. Därför har vi även kvantifierat kostnadseffektiviteten för de nya tekniska skördelösningar som är på väg, och som kan möjliggöra ett rationellt uttag av bioenergisortiment redan vid den första gallringen, och kalkylerat ekonomiskt utfall för olika skötselregimer. Projektresultaten bör utgöra en grund för att ta fram ett verktyg för val av åtgärd i täta unga skogar.

Keywords

Ungskog; skötselåtgärd; bestånd

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2015, number: 2015:29
Publisher: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ulvcrona, Kristina
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Karlsson, Lars
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Backlund, Ingegerd
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Bergsten, Urban
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/119552