Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017Open access

Systematiska översikter vid SLU : vad är SLU-bibliotekets roll?

Lindsten, Agneta; Bergquist, Britt Marie; Lennartsson, Mattias

Abstract

Allt fler forskare inom SLU:s ämnesområden använder sig av systematiska sökningar för att besvara forskningsfrågor och kartlägga litteraturen inom sitt ämnesområde. Detta avspeglas i antalet förfrågningar som inkommer till biblioteket för att få hjälp med systematiska sökningar. För att öka SLU-bibliotekets kompetens och kartlägga forskningens behov av stöd, startades ett projekt med målet att definiera vilken roll biblioteket ska ha i det ofta komplexa och omfattande arbetet med systematiska översikter. Inom projektet har vi valt att använda systematiska översikter som ett samlande begrepp för studier där systematiska metoder har använts för att söka fram, samla in, gallra och sammanställa vetenskaplig litteratur. En omfattande litteratursökning genomfördes för att kartlägga forskare vid SLU som har publicerat systematiska översikter, vilka metoder de har använt sig av, hur litteratursökningen genomförts och hur den har dokumenterats. Sex utvalda forskare från olika ämnesområden intervjuades för en mer djuplodande analys. Kartläggningen visade tydligt att publiceringen av systematiska översikter från SLU har stadigt ökat sedan 2002. Sammanlagt identifierades 78 forskare, från nästan alla SLU:s ämnesområden. Det var stor variation i hur den systematiska översikten hade genomförts, och en guide eller protokoll för systematic reviews hade endast följts i undantagsfall. Kartläggningen och intervjuerna gav en tydlig bild av hur biblioteket med sin kärnkompetens inom litteratursökning och referenshantering med relativt enkla medel kan hjälpa till att förbättra sökstrategier och dokumentation av litteratursökning. Men biblioteket kan också bidra med en övergripande förståelse av metoden och ha en rådgivande roll för hur metoden kan anpassas efter den enskilda forskargruppens behov. Det ställer dock krav på flexibilitet och kompetens hos biblioteket att ha denna roll. Slutsatsen från projektet var att biblioteket kan fungera som ett nav för systematiska översikter vid SLU och i första hand ha en rådgivande roll genom att erbjuda individuella träffar. Den rådgivande rollen inbegriper konkret hjälp med utformning och dokumentation av sökning och sökresultat, orientering om informationskällor, övergripande handledning i systematiska metoder samt att upprätthålla ett nätverk med kontakter för att förmedla och dela erfarenheter om systematiska översikter, både internt och externt.

Keywords

systematiska översikter; systematic reviews; systematiska sökningar; intervjuer; forskarstöd; SLU-biblioteket

Published in

SLU-bibliotekets rapportserie
2017, number: 7
Publisher: SLU-biblioteket, Sveriges lantbruksuniversitet