Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0

Östberg, Johan; Stål, Örjan

Abstract

Träd är en av de viktigaste gröna resurserna i våra städer och det är därför viktigt att de skyddas på ett korrekt sätt. Denna standard är ämnad att fungera som en standard att följa vid skyddande av träd vid byggnation. Handboken är framtagen av Bostads AB Poseidon, Gävle kommun, Halmstad kommun, Linköping kommun, Skövde kommun, Stockholm stad – Trafikkontoret, Svenska trädföreningen, Umeå kommun, Uppsala kommun, Örebro kommun och Movium Partnerskap. Standarden har till stora delar inspirerats av BS 5837:2012 Trees in relation to design, demolition and construction – Recommendations (BS, 2012), vilken är den brittiska standarden för skyddande av träd vid byggnation. Den svenska standarden följer emellertid inte den brittiska standarden helt då modifikationer gjorts för att anpassa delarna till svenska förhållanden. I denna andra version av Standard för skyddande av träd vid byggnation har revideringar gjorts för att ytterligare förtydliga delar där osäkerhet funnits och fler illustrationer har lagts lagt till.

Keywords

Byggnation; Träd; Urban; standarder

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2018, number: 2018:2ISBN: 978-91-576-8959-7
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet