Skip to main content
Report, 2018

Expansion av landskapsingenjörsprogrammet till Ultuna

Östberg, Johan

Abstract

På uppdrag av dekanen för LTV-fakulteten (Landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap) och ordförande för PN-LT (Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård) har en utredning gjorts kring möjligheterna att expandera landskapsingenjörsprogrammet till Ultuna. Utredningen har fokuserat på olika aspekter som kan påverka möjligheterna för expansionen och de konsekvenser som detta kan få på utbildningen i Alnarp. Rapporten visar mycket positiva förutsättningar för expansionen, då ytterst lite kritik framkommit mot förslaget, och inga större risker har påvisats. Utredningen har inte haft som uppdrag att förändra det befintliga landskapsingenjörsprogrammet i Alnarp. Utgångspunkten har istället varit hur programmet i Alnarp kan kopieras och etableras i Ultuna. Under branschutredningen framkom emellertid många relevanta synpunkter kring det befintliga programmet och rapporten innehåller därför en lista på frågor som kan vara aktuella att arbeta vidare med i en eller flera separata utredningar. Jag vill rikta ett stort tack till alla som svarat på enkäterna. Utan branschen och Alnarpsstudenternas medverkan hade det inte varit möjligt att få ett så bra underlag till rapporten som vi fått.

Keywords

Landskapsingenjör; Utbildning; Ultuna

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2018, number: 2018:3
ISBN: 978-91-576-8952-8
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/119595