Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Open access

Uppvandring av ålyngel i Viskan : årsrapport för 2022

Käll, Filip

Abstract

Södra Cell Värö är ett massabruk med produktion sedan 1971. Brukets dammanläggning vid Viskans mynning utgör ett hinder för uppvandrade ålyngel. ”Viskans ålplan” bildades 1980 för att gynna ålyngeluppvandringen och omplacera ål från dammanläggningen, uppströms inom Viskans avrinningsområde. I samband med den årliga insamlingen så utförs analyser av vilka effekter dammanläggningen har för uppvandringen av ålyngel i Viskan. Ålyngel samlades in under april-september via ålyngelledare i dammanläggningen. Ålyngel vägdes och antal estimerades två gånger i veckan under undersökningsperioden. Fångsten av uppvandrande ålyngel har totalt sett minskat över tid från undersökningarnas början, men något högre nivåer har noterats de senaste nio åren. Förändringar i fångsten av ålyngel kan inte kopplas till Södra Cell Värös verksamhet, utan beror snarare på storskaliga trendförändringar i ålrekryteringen till utbredningsområdet, som sträcker sig över flera kontinenter.

Keywords

Ål; pappersmassafabrik; Viskan; vandringshinder

Published in

Aqua notes
2022, number: 2022:3
eISBN: 978-91-8046-787-2
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science
  Ecology

  Publication identifier

  DOI: https://doi.org/10.54612/a.3faiipmlms

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/119710