Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022

Naturvägledning i Sverige 2022 - nuläge och framtidsperspektiv

Berg, Tove; Sandberg, Eva; Bengtsson, Per

Abstract

I den här rapporten presenteras en nulägesbeskrivning av naturvägledning i Sverige samt utmaningar och möjligheter när vi blickar framåt. Rapportens första del fokuserar på naturvägledning hos kommuner och länsstyrelser och hur naturvägledning kommer in i deras arbete idag. Granskningarna tar sin grund i Naturvårdsverkets enkäter om kommuners och länsstyrelsers arbete för att nå friluftsmålen, åren 2019–2022. Genom en tematisk analys söker vi efter trender i deras strategier, metoder och motiv till naturvägledning. Denna nulägesbeskrivning behandlar alltså naturvägledning som sker genom kommuner och länsstyrelser och omfattar inte naturvägledning som andra aktörer utövar och organiserar. Den andra delen av rapporten består av en framtidsspaning om naturvägledning i Sverige. Den tar sin grund i en enkätundersökning som gick ut till SLU Centrum för naturväglednings (CNV:s) sändlista i juni 2022. I sändlistan ingår inte bara naturvägledare inom kommun och länsstyrelse, utan även personer som jobbar med naturvägledning på andra ställen, till exempel inom ideella organisationer, företag, myndigheter och besökscenter. Enkäten besvarades av 155 personer och syftade till att ta del av naturvägledares egna tankar om vilka trender och aktörer som kan påverka naturvägledning framöver, var naturvägledning behövs, och hur naturvägledning kan stärkas. Rapporten pekar på ett antal centrala slutsatser. I nulägesbeskrivningen framkommer ett stort fokus på naturvägledningens roll för att främja hållbara naturbesök, i en situation där ett högt besökstryck på många platser inneburit ökat slitage. Kopplingen mellan hälsa och naturvistelse tar också en central plats och återkommer som ett motiv för naturvägledning idag, särskilt i länsstyrelsernas arbete. I kommunernas arbete finns en växande trend kring kulturupplevelser i naturen, vilket öppnar för nya sätt att vistas i natur- och kulturmiljöer. Det kan eventuellt även locka nya grupper som inte är lika vana att ta sig ut i naturen. För både kommuner och länsstyrelser finns också en tendens att naturvägledning ökat något under de fyra år som nulägesbeskrivningen omfattar. I framtidsspaningen ger enkäten resultaten att (1) en svagare relation till naturen, samt (2) klimat- och naturkrisen betraktas som de viktigaste omvärldstrenderna som påverkar naturvägledningens framtid. Enkäten visar också att de som svarat tycker att naturvägledning behöver stärkas i skolan, i tätorter samt i vården. Men också på att det finns ett behov av att försöka nå de ”inte redan frälsta”, genom att nå ut med naturvägledning till en bredare skara. En större distans till naturen, både mentalt och fysiskt, samt en minskande kunskap om allemansrätten betraktas som både risker och motiv för naturvägledning i framtiden. Till sist lyfts ett växande intresse för utomhusvistelse och friluftsliv som en trend där naturvägledning kan och bör spela en viktig roll. Naturvägledning är en del av friluftspolitiken men också ett område i sin egen rätt. Det inbegriper en central folkbildningsidé som motiverar naturvägledare liksom många aktörer i friluftslivet. För att naturvägledning ska nå sin fulla potential – både inom friluftsarbetet och generellt för att stärka relationen till och stöd för vård av natur- och kulturmiljöer – behöver området stärkas och utvecklas både i arbetet med framtidens friluftsliv och naturvård. Naturvägledning har potential att vara en viktig del i arbetet med de friluftspolitiska målen, men också för att genomföra de nationella och internationella miljö- och hållbarhetsmålen. Naturvägledning kan bidra till en djupare kunskap och starkare känsla för natur och människan som del av naturen och till engagemang för naturvård. Sammantaget ger denna rapport en tydlig bild av naturvägledningens betydelse i Sverige och att den behöver stöttas och vidareutvecklas i samarbete mellan många aktörer i samhället. Med fokus på upptäckarglädje och inspiration kan naturvägledning bidra till att skapa delaktighet, engagemang och omsorg för vår gemensamma livsmiljö och alla som lever här.

Keywords

Naturvägledning; naturguidning; friluftsliv; friluftspolitik

Published in

eISBN: 978-91-8046-786-5
Publisher: SLU Centrum för naturvägledning