Skip to main content
Report, 2022

Mellan siffror och politik : riksskogstaxeringen i svensk dagspress, 1923-2022

Jönsson, Jimmy

Abstract

Dagens massmediala skogsdebatt kretsar kring kvantitativa frågor som huruvida ett intensivare skogsbruk bidrar till fler eller färre koldioxidmolekyler i atmosfären. Syftet med föreliggande populärvetenskapliga rapport är att bidra med en historisk fördjupning av denna debatt. Det görs genom en översiktlig belysning av hur den statistiska institutionen Riksskogstaxeringen tagits upp i dagspressen under åren 1923 till 2020, det vill säga den period Riksskogstaxeringen varit i bruk. Fokus vilar på dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Rapporten belyser dagspressens historiska behandling av Riksskogstaxeringen med hjälp av dynamiken mellan kvantitativa faktauppgifter och politiska strömningar – eller siffror och politik. För det första förefaller de faktauppgifter Riksskogstaxeringen producerade ha spelat en betydande roll för dagspressens bevakning av skogsdebatten under hela undersökningsperioden. Möjligen skedde ett mindre brott strax efter millennieskiftet. För det andra verkar själva förhållandet mellan siffror och politik ha förändrats under undersökningsperioden. Från 1920-talet till 1970-talets inledning tog dagspressen upp Riksskogstaxeringens statistik främst i näringspolitiska sammanhang. Den var därtill sällan ställd mot andra siffror eller föremål för kritiska diskussioner. Dessutom behandlades nyproducerad statistik återkommande som stora nyheter. Från och med 1970-talet vidgades skogspolitiken och skogsdebatten till att inkludera också miljöfrågor vilket inverkade på hur dagspressen porträtterade Riksskogstaxeringen. Dels lyftes Riksskogstaxeringens statistik återkommande in i miljöpolitiska sammanhang jämte näringspolitiska. Dels ställdes den mot faktauppgifter om skogen som producerats av andra institutioner. Under den senare perioden behandlade dagspressen dessutom sällan statistiken som nyheter i sin egen rätt. Den användes i stället för att skapa faktarutor, framställa diagram eller stödja olika påståenden om skogen.

Published in

Rapport Skog
2022, number: 2022:6
ISBN: 978-91-576-9859-9, eISBN: 978-91-576-9860-5
Publisher: Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Jönsson, Jimmy
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Ecology and Management

Associated SLU-program

Forest

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/119777