Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Open access

Trålundersökning av fisk i Västerhavet : International Bottom Trawl Survey 2022 kvartal 3

Bland, Barbara; Börjesson, Patrik

Abstract

Inom ramen för IBTS genomförs trålundersökningar i Skagerrak och Kattegatt och på senare år även vissa områden i östra Nordsjön i kvartal 1 och 3. Under expeditionen utfördes totalt 49 giltiga tråldrag i det undersökta området, 26 i Skagerrak och 19 i Kattegatt samt fyra i Nordsjön. I totalfångsten ingick 61 olika fiskarter, bland annat 10,2 ton sill, 4,1 ton skarpsill, 3,8 ton kolja och 382 kg torsk, totalt 36,6 ton. Biologiska parametrar på individnivå samlas in på sill- och torskfiskar samt rödspätta och tunga. Totalt provtogs 3 883 individer från 11 olika arter med avseende på ålder och könsmognad. Både sill- och skarpsillfångsterna var större i år än föregående år, så också rekryteringen. Torskens 0-grupp i både Skagerrak och Kattegatt ökade kraftigt. Däremot är 2+-guppen av torsk (torsk över ca 37 cm) i stort sett frånvarande. Kolja visar en mycket stor 0-grupp i Skagerrak och 0-gruppen vitling i Kattegatt är avsevärt större än föregående år.

Keywords

IBTS; rekrytering; sill; torsk; Skagerrak; Kattegatt

Published in

Aqua notes
2022, number: 2022:2eISBN: 978-91-8046-792-6Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet