Skip to main content
Report, 2022

Faktorer som påverkar dödlighet hos ål vid fångst och transport förbi kraftverk

Jacobson, Birgitta

Abstract

Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) klassas idag som akut hotad. En anledning till att den minskat i antal är på grund av vandringshinder, så som vattenkraftverk, som påverkar ålens upp- och nedströmsvandring på ett negativt sätt. Vattenkraften blockerar vandringsvägar och leder till ökad mortalitet då lekvandrande ål har svårt att överleva passagen genom vattenkraftens snurrande turbiner under sin vandring från sötvatten till havet. En åtgärd för att minska mortaliteten i turbinerna är att man fångar och transporterar ål med lastbil förbi vandringshindren. Fångst och transport går till så att ål fångas ovanför vattenkraftverken och förvaras i sump, för att sedan köras med bil eller lastbilstransport förbi vattenkraftverken för att sedan släppas ut. Syftet med denna rapport är att undersöka vilka faktorer som påverkar dödlighet hos ål under fångst och transport, så kallad Trap & Transport. Data i denna studie kommer från Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC), där fiskare tillsammans med transportör har fört protokoll över fångst och transport under åren 2013-2022. Faktorer som vattentemperatur, tid i sump och transporttid testades mot dödlighet. Totalt dog det få ålar under fångst och transport (0,78 %) men vid vissa fångster och transporttillfällen var dödligheten så hög som 10 %. Enligt resultaten är det generellt hög vattentemperatur i kombination med lång sumpningstid som bör undvikas för att minska antalet ål som dör under fångst och transport.

Keywords

Europeisk ål; Anguilla anguilla; förvaltningsåtgärd; stress; överlevnad; European eel; Anguilla anguilla; management measure; stress; survival; Trap and Transport

Published in

Aqua notes
2022, number: 2022:5
eISBN: 978-91-8046-799-5
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Ecology

Publication Identifiers

DOI: https://doi.org/10.54612/a.103nhc2ns8

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/119978