Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022

Växtplankton i Storvänern 2021

Sonesten, Lars; Quintana, Isabel

Abstract

Säsongsmedelbiovolymerna för 2021 översteg medelvärdena för samtliga tre provplatser. Kiselalger dominerade som vanligt artsammansättningen under april och maj, men även med ett stort inslag av rekylalger i maj. Vid juni-provtagningen var det mer varierande vilka växtplanktongrupper som dominerade vid de tre provplatserna. Biovolymerna i augusti var högre än normalt och kiselalgerna utgjorde en stor del av den totala biovolymen vid samtliga tre provplatser. Statusbedömningar av vattenkvaliteten med avseende på näringspåverkan ger en hög status för totalbiovolymerna både för de senaste tre åren och för hela perioden från 1979. Det trofiska planktonindexet PTI ger däremot generellt sett en något sämre status än totalbiovolymen.

Published in


Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund