Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Open access

Obetad eller nötkreatursbetad skog - historik, skötsel och avverkningsresultat från en gård i Västra Götaland

Dahlström, Frida; Wallin, Karin

Abstract

Inom det Formasfinansierade projektet ”Produktion av ekologiskt nötkött och andra ekosystemtjänster vid bete i mosaik med hagmark och skog” har virkeskvaliteten i skog som betats av nötkreatur undersökts.

Skog har sedan lång tid använts för bete och på gården Ripanäs har skogen ingått som en naturlig förlängning av befintliga betesmarker. Studien visar att det går att producera god virkeskvalitet från betade skogsskiften men att det kräver kunskap om hur både djur och träd trivs bäst tillsammans. Att skapa stora sammanhängande betesfållor innehållande hagmark, skog och marginell åkermark kan minska både arbetsåtgången och stängselkostnader med följden att ekonomin blir bättre för djurägaren (Holmström, et.al., 2018). Det finns även forskning som visar att betesdjur i skog kan orsaka skador på träd med försämrad virkeskvaliteten som följd. I rapporten visas avverkningsresultat från betad och obetad skog på Ripanäs samt historisk och nutida skötsel av gården som är belägen i östra delen av Västra Götalandsregionen.

Fyra skogsbestånd på fastigheten har undersökts innan och efter avverkning; ett äldre bestånd som betats av nötkreatur sedan flera decennier, ett yngre granbestånd som även det betats av nötkreatur, ett som betats av häst samt ett som ej betats sedan träden planterades men som är jämngammalt med det äldre nötkreatursbetade området. I tre av dessa skiften, de som betats av nötkreatur samt det som ej betats, har stubbar inom slumpvis utvalda provcirklar detaljstuderats.

I det helt obetade skogsskiftet var cirka 90 % av träden angripna av röta jämfört med mellan 5-15 % i de betade skiftena. I de äldsta betade skogsskiftena stod träden glest medan det obetade skogsskiftet hade blivit eftersatt gällande gallring. Kraftig gallring visar sig på den här gården vara till stor fördel för både virkeskvalitet och ur betessynpunkt då solen når ner till marken och ger förutsättningar för begärliga betesväxter att rota sig.

Slutsatser som dras från studien är att skogsproduktion kan kombineras med nötkreatursbete under en lång tid utan att virkeskvaliteten försämras. En allmänt god skötsel av skogen har större betydelse för avverkningsresultatet än om nötkreatur betat i området samt att det är viktigt att anpassa djurantalet utifrån de förutsättningar som erbjuds, oavsett om det är hagmark eller skog som ska betas.

Keywords

betesskada; trampskada; betesdrift i skog; avverkningsresultat; nötkreatur

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2022, number: 2022:61
Publisher: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet