Skip to main content
Report, 2022

Sångsvan på jordbruksmark – prefererade grödor, skador och skrämsel

Månsson, Johan; Cardoso Palacios, Carlos

Abstract

Med en växande population av sångsvan i Sverige och Europa finns det behov av mer kunskap om de skador de kan orsaka på växande gröda.

Vår genomgång av litteratur visar, liksom tidigare litteraturgenomgångar, att det generellt finns få studier tillgängliga som studerat vilka grödor svanarna väljer och hur deras bete på grödor påverkar skördeutfallet.

Vår genomgång av tidigare vetenskaplig litteratur och viltskadestatistik visar att sångsvan i stor utsträckning betar och skadar raps och spannmål som korn och vete.

Även antalet studier kring effekter av skrämsel av sångsvan är ytterst begränsat. Vi utförde en pilotstudie för att se om sångsvanarna beteende skiljer sig mot grågäss när de blir utsatta för skrämsel. Vi kunde inte se någon skillnad mellan sångsvan och gäss för det avstånd de lyfter när en människa närmar sig fåglarna. Det tyder på att den kunskap som finns tillgänglig för de mer välstuderade gässen i viss mån går att överföra på sångsvan. Man ska dock vara försiktig med att generalisera våra resultat, eftersom studien var begränsad i både tid (vinter) och rum (enbart Skåne).

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2022, number: 2022:6
eISBN: 978-91-987585-0-4
Publisher: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

Sustainable Development Goals

SDG15 Life on land

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/120321