Skip to main content
Report, 2022

Recirkulering av överskottsmat - till vilken nytta?

Sundin, Niina; Sjölund, Amanda; Persson Osowski, Christine; Eriksson, Mattias

Abstract

Inledningen av 2020-talet har fört med sig många utmaningar för samhället, något som har bidragit till en påfrestande ekonomi för många. Under 2020 levde närmare 7% av Sveriges befolkning i ekonomisk utsatthet, vilket innebär att det inte alltid finns möjlighet att tillgodose grundläggande behov såsom en tillräcklig tillgång till mat. Samtidigt uppkommer varje år över 1 miljon ton livsmedelsavfall i Sverige som oftast förbränns, komposteras eller rötas till biogas. Redistribution av sådan överskottsmat som av olika anledningar inte går att sälja men som fortfarande är ätbar har potential att skapa betydligt större nytta än vanlig avfallshantering, men frågan är vilken sorts nytta och hur mycket nytta.

Denna rapport är en sammanställning av resultaten från projektet Recirkulering av överskottsmat – till vilken nytta? där syftet var att undersöka hur stor miljömässig nytta donationer av överskottsmat ger jämfört med att maten rötas till biogas. Projektet har även undersökt vilka sociala och ekonomiska effekter donationer av överskottsmat kan medföra. Resultaten, som är baserade på en fallstudie genomförd hos välgörenhetsorganisationen Uppsala Stadsmission, visade att redistribution av överskottsmat genom donationer är mer fördelaktigt för miljö och klimat än alternativet att maten går till att producera biogas. Mest fördelaktigt var att donera maten via matkassar, vilket resulterade i en minskad klimatpåverkan motsvarande -0,42 kg CO2e per kg överskottsmat. Motsvarande siffror för de övriga två scenarierna, att maten doneras via soppkök och att den går till rötning, var -0,27 respektive -0,22 kg CO2e. Även om matdonationer ger stor miljönytta så minskas den betydligt av rekyleffekten som uppstår när mottagare får pengar över som används för annan konsumtion. Dock så kan detta ökade ekonomiska utrymme och konsumtion ses som en av de viktigaste sociala nyttorna för mottagarna av matdonationer.

Vidare visade resultaten att donationer av överskottsmat kan bidra med både ekonomiska och sociala fördelar för de involverade aktörerna. Maten som doneras hade en god sammansättning av näringsämnen och därmed potential att bidra till ett förbättrat intag hos mottagarna. Dock så visade projektet att matdonationer visserligen skapade stor nytta för de som mottog den donerade maten, men det var inte tillräckligt för att helt förändra mottagarnas utsatta situation.

Keywords

Överskottsmat; Matsvinn; Donationer; Välgörenhet

Published in

Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU)
2022, number: 123
Publisher: Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Persson Osowski, Christine
Mälardalen University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology

UKÄ Subject classification

Economics
Social Sciences Interdisciplinary

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/120798