Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022

Social innovation och samhällsentreprenörskap – verktyg för omställning? : en studie av fem projekt inom Leader Höga Kusten

Norrby, Thomas; Sahlström, Emma

Abstract

Under vintern 2021 genomförde Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) en utvärdering av fem projekt som finansierats av Leader Höga Kusten, som del i det långsiktiga samverkansavtal parterna har etablerat. Syftet med utvärderingen var att reflektera kring Leaders roll för lokal och regional utveckling med hjälp av begreppen social innovation och samhällsentreprenörskap. I samband med avslutningen av Leaders innevarande programperiod 2014–2020 och det då pågående författandet av en ny Leaderstrategi i Höga Kusten var syftet även att identifiera potentiella frågeställningar för arbetet framåt. Frågan om hur Leaderprojekt kan förstås som exempel på sociala innovationer bottnar även i en vilja hos både Leader och SLU till en bredare omställning, där nytänkande lösningar på samhällsutmaningar kan utvecklas och spridas.

Utvärderingen genomfördes genom semi-strukturerade gruppintervjuer med personer som på olika sätt varit engagerade i projektens genomförande. I största möjliga mån eftersträvades representationer från ideell, privat och offentlig sektor i samtliga intervjuer för att fånga tankar om och effekter av Leadermetodens fokus på trepartnerskap. Totalt valdes fem projekt ut i samråd med Leaderkontoret, där vi eftersträvade en variation av budget, geografisk spridning samt projektinnehåll. Intervjuernas resultat presenteras i rapporten med hjälp av Murrays (2010) modell för den sociala innovationens livscykel – där vi följer projektprocesserna från ”gnista” till (potentiell) ”systemförändring”.

Rapporten reflekterar bland annat kring Leaders roll i att bygga både relationer och samverkanskapacitet, att genom att skapa en känsla av kraft utmana rådande ”mentala modeller” och vikten av tillit mellan de olika sektorerna, inte minst mellan offentlig och ideell sektor, för att idéer ska kunna bli långsiktigt hållbara. Utvärderingen konstaterar även att flera projekt inte når de mål som sattes i projektformuleringen, vilket dels visar på vikten av att tillåta flexibilitet under projektprocessen, men även svårigheten i att formulera projekt som kan skalas upp/vara systemförändrande utan att ta sig vatten över huvudet. Avslutningsvis formuleras fem punkter med frågor för framtida diskussioner om Leaders arbete i kommande programperiod och som verktyg för omställning.

Keywords

Leader; social innovation; samhällsentreprenörskap

Published in

Urban and rural reports
2022, number: 2002:2eISBN: 978-91-85735-61-7
Publisher: Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet