Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2012

Skoglig naturhänsyn i Sverige

Gustafsson, Lena

Abstract

Naturhänsyn innebär att man då skogen avverkas lämnar en del gamla träd, döda träd, trädgrupper och kantzoner mot sjöar, vattendrag, myrar, odlingsmark och bebyggelse för att göra det möjligt för växter och djur att fortleva.

Published in

Future Forests Syntes
2012, number: Juni 2012
Publisher: Future forests, Swedish University of Agricultural Sciences

  Associated SLU-program

  SLU Future Forests

  UKÄ Subject classification

  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/121008