Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Kusttrålundersökning 2022 – Övervakning av bottenlevande fisk längs svenska västkusten

Svensson, Filip; Andersson, Linda; Holmes, Andrew

Abstract

Detta är expeditionsrapporten för 2022 års kusttrålundersökning längs svenska västkusten som övervakar det kustnära och bottenlevande fisksamhället. Undersökningen har utförts årligen sedan 2001 med syfte att inventera artsammansättningen och rekryteringen av bottenlevande fisk i allmänhet, samt förekomst av stor torsk (Gadus morhua) i synnerhet. Undersökningen tillför även grundläggande data avseende indikatorer för kustfiskarter inom ramen för arbetet med Havsmiljödirektivet. Undersökningsområdet sträcker sig från utsjöbanken Fladen i norra Kattegatt till Singlefjorden vid norska gränsen i Skagerrak.

Under 2022 utfördes undersökning mellan 5 och 16 september. Totalt trålades 31 stationer, varav sju låg i utsjön och 24 låg vid kusten och i fjordarna.

Torskfångsterna var fortsatt låga och 0-grupp (<18 cm) dominerade. Endast tre torskar över 40 cm fångades. Noterbart var de stora fångsterna av 0-grupp (<17 cm) kolja (Melanogrammus aeglefinus) som förekom på alla lokaler. Även 1-grupp kolja (<30 cm) fångades på några lokaler vid norska gränsen och i Gullmarsfjorden. Fångsterna av kolja under 2022 var de största som noterats sedan provtagningen startade 2001. Två arter av rocka fångades - klorocka (Amblyraja radiata) och knaggrocka (Raja clavata). Två juvenila exemplar av den rödlistade (kategori: ENstarkt hotad) och sällsynta hälleflundran (Hippoglossus hippoglossus) kunde också noteras. Totalt fångades 36 fiskarter, tre arter av bläckfiskar samt havskräfta (Nephrops norvegicus) och hummer (Homarus gammarus).

Keywords

kusttrålundersökning; torsk; fisksamhälle; västkusten; Skagerrak

Published in

Aqua notes
2023, number: 2023:4
eISBN: 978-91-8046-824-4
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet