Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Förväntade effekter på bentisk primärproduktion och fiskbiomassa av en tröskeldamm i reglingsmagasinet Grundsjön

Nilsson, Karin; Ask, Jenny; Geibrink, Erik; Byström, Pär

Abstract

Reglering av sjöar för vattenkraftproduktion innebär ofta att stora delar av sjöns bottenyta torrläggs när vattenståndet är lågt, med negativa konsekvenser för sjöarnas födovävar. I Grundsjön (Härjedalen), överväger Fortum att anlägga en tröskeldamm för att förhindra torrläggningen av ett grundområde i sjön, med syfte att minska regleringens påverkan på sjöekosystemet. En stabilare miljö utan torrläggning möjliggör över tid en ackumulering av bottensediment och därmed en nyetablering av bottenlevande (bentiska) alger, insektslarver och kräftdjur vilket i sin tur sannolikt får positiva effekter på födotillgången för fisk. I denna rapport sammanfattar vi kunskapsläget gällande fisk- och primärproduktion i klarvattensjöar, och utifrån befintlig kunskap beräknar vi hur framförallt bentisk primärproduktion och fiskbiomassa förväntas påverkas av anläggandet av en tröskeldamm i Grundsjön. Vi har utgått från två alternativa tröskellägen i Grundsjön, där våra uppskattningar ger ca 20 gånger högre bentisk primärproduktion på den annars temporärt torrlagda bottenytan i det ena området, och ca 5 gånger högre i det andra området, jämfört med nuvarande situation. Samma ökning uppskattas för fiskbiomassa eftersom våra beräkningar visar att fiskbiomassa ökar proportionerligt med bentisk primärproduktion.

Keywords

vattenkraft; regleringsmagasin; reglermagasin; fisk; primärproduktion; bentiskt habitat; hydropower; reservoirs; fish; primary production; benthic habitat

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2023, number: 2023:2
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

   UKÄ Subject classification

   Fish and Wildlife Management
   Fish and Aquacultural Science

   Publication identifier

   DOI: https://doi.org/10.54612/a.5obrci77ul

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/121677