Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2023

Mer vall på slätten för klimateffektiv och lönsam primärproduktion

Prade, Thomas; Drottberger, Annie

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2023, number: 2023:4
Publisher: SLU Partnerskap Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet