Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2023

Modifiering av biogödsel för ökad användning i krukodling och för minskad torvanvändning

Asp, Håkan

Abstract

Biogödsel från biogastillverkning innehåller mycket växtnäring och bör i så stor utsträckning som möjligt återföras till växtodlingen. En fast fraktion av biogödslet bör kunna användas som ett näringsrikt substitut till torv. Denna studie visar att biogödslet kan modifieras genom nitrifikation så att ammoniumhalterna och pH sjunker, vilket bör förenkla inblandningen av det i substrat för hortikulturell produktion.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2023, number: 2023:6
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet