Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Trålundersökning av fisk i Östersjön - Baltic International Trawl Survey 2022 Kvartal 4

Lövgren, Olof

Abstract

Baltic International Trawl Survey (BITS), torskexpedition i Östersjön med R/V Svea, 17 – 27 november 2022. Trålningen gjordes med hjälp av en TV3L bottentrål i enlighet med BITS manual
(ICES, 2017). Sverige tilldelades 33 slumpvis utvalda stationer.

Totalt 40 stationer trålades med TV3L bottentrål varav fyra syrefria tråldrag (som ej trålades på grund av att syrekoncentrationen nära botten var nära 0), ett kompletteringsdrag i Subdivision (SD) 27 och fyra hal som ogiltigförklarades. Vi täckte delar av områdena SD 24, 25, 27 och 28 i år. Akustiska data samlades in kontinuerligt under hela expeditionen.

Under denna undersökning fångades totalt 27 olika fiskarter. Totalfångsten i vikt dominerades avskarpsill, sill, torsk och skrubbskädda.

Hydrografiska parametrar såsom salthalt, temperatur och syrekoncentration, observerades och mättes på samtliga trålstationer. I den här rapporten visas syrekoncentrationen ca 1 meter ovanför botten.

Keywords

Östersjön; BITS; biologisk provtagning; torsk; fiskbestånd; bottentrål; trålfiske

Published in

Aqua notes
2023, number: 2023:7
eISBN: 978-91-8046-855-8
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  Coastal and sea areas

  UKÄ Subject classification

  Zoology

  Publication identifier

  DOI: https://doi.org/10.54612/a.1j1brgj7nq

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/122435