Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2023

Trålundersökning av fisk i Östersjön : Baltic International Trawl Survey Q1 2023

Lövgren, Olof

Abstract

Baltic International Trawl Survey (BITS), torskexpedition i Östersjön med R/V Svea, 20 februari-6 mars 2023 Trålningen gjordes med hjälp av en TV3L bottentrål i enlighet med BITS manual (ICES, 2017). Sverige tilldelades 52 slumpvis utvalda stationer.

Totalt 55 stationer trålades med TV3L bottentrål varav 9 syrefria tråldrag (som ej trålades på grund av att syrekoncentrationen nära botten var nära 0) samt ett kompletteringsdrag i Subdivision (SD) 28 och två hal som ogiltigförklarades. Surveyen täckte delar av områdena SD 24, 25, 26, 27 och 28 i år. Akustiska data samlades in kontinuerligt under hela expeditionen.

Under denna undersökning fångades totalt 25 olika fiskarter. Totalfångsten i vikt dominerades av skarpsill, sill, torsk och skrubbskädda.

Hydrografiska parametrar såsom salthalt, temperatur och syrekoncentration, observerades och mättes på samtliga trålstationer. I den här rapporten visas syrekoncentrationen ca 1 meter ovanför botten.

Keywords

Östersjön; BITS; biologisk provtagning; torsk; fiskbestånd; bottentrål

Published in

Aqua notes
2023, number: 2023:10
eISBN: 978-91-8046-860-2
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  Coastal and sea areas

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science
  Zoology

  Publication identifier

  DOI: https://doi.org/10.54612/a.e55roetui1

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/122522