Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Faktablad – Resultat från övervakningen av kustfisk : Barsebäck (Öresund) 1999–2019 och 2021– 2022

Falk, Alexandra; Käll, Filip; Eiler, Stefan; Jacobsson, Victor

Abstract

• Provfisket i Barsebäck har utförts med ryssjor i augusti varje år sedan 1977, förutom 2020. Från och med 2021 utförs fisket med reviderat provfiskemetod. Fisket var ursprungligen en del av kontrollprogrammet för kärnkraftverket. I detta faktablad presenteras resultat från år 1999 och framåt, eftersom effekten från de numera stängda reaktorerna varit obetydlig från det året.

• Omgivningsfaktorerna temperatur, salthalt och siktdjup vid fiske har fluktuerat under åren 1999–2022 utan att några trender kan urskiljas.

• Resultaten visar att det kustnära fisksamhället i Barsebäck har förändrats sedan 1999 där antalet mesopredatorer (icke-rovfisk) har ökat.

• Stor fisk i fångsten har oftast varit ål eller torsk. Ål har bortsett från 2005 och 2010 varit talrikast i fångsten sett till individer över MRB (minsta referensstorlek för bevarande).

• Det totala antalet fiskar i fångsten har ökat under perioden 1999–2019. Detta förklaras av att flera arter som skrubbskädda, abborre och tånglake visar en ökande trend.

• Den vanligaste arten i fångsten, med avseende på antal, har varit strandkrabba som i snitt svarat för 75 procent av fångsten. Den vanligaste fiskarten till antalet har varit ål (gulål och blankål) tätt följt av tånglake, skrubbskädda och torsk som vardera stått för 3–4 procent av fångsten.

• Fyra arter som har förekommit i fångsten återfinns på ArtDatabankens rödlista (version 2020): torsk, lyrtorsk, vitling och ål.

• Under provfisket 2021 och 2022, som utfördes enligt den reviderade provfiskemetoden, har ansträngningen minskat och fler djupstrata tillkommit. Shannon-Wieners diversitetsindex låg 2021-2022 på liknande nivå som provfisket enligt den äldre fiskemetoden 1999-2019.

• Den invasiva främmande arten svartmunnad smörbult fångades för första gången i Barsebäck 2021 och återfanns i fångsten 2022.

Keywords

regionalt referensområde; provfiske; diversitet

Published in

Aqua notes
2023, number: 2023:11
eISBN: 978-91-8046-862-6
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet