Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2023

Pelagisk fisk i Vänern 2022

Rogell, Björn; Axenrot, Thomas

Abstract

Sötvattenslaboratoriet vid Institutionen för akvatiska resurser, SLU, genomförde 2022-08-15 och 2022-08-29 en hydroakustisk undersökning i Vänern, uppdelad i fyra delområden. Undersökningen är en del av årliga hydroakustiska undersökningar som utförs i Mälaren, Vänern och Vättern. De delområden som undersöktes var Dalbosjön Nord (DS N), Dalbosjön Syd (DS S), Värmlandssjön Nord (VS N) och Värmlandssjön Syd (VS S). Det var möjligt att analysera beståndstrender för fyra kombinationer av art och åldersklass (nors >0+, nors 0+, sik och siklöja >0+). Beståndstrender för yngre siklöja (0+) undersöktes genom förekomster i tråldrag. Jämförelser över tid utfördes genom att jämföra medelvärdet för de senaste två åren (2022 och 2021), med medelvärdet för en referensperiod bestående av de fem föregående åren (2016-2020). Mer detaljerade resultat ges endast för siklöja och nors då övriga arter inte fångades i tillräckliga antal för bedömning av bestånden.
• Sett till antal fiskar bestod det pelagiska fisksamhället i augusti till 49 % av små bytesfiskar (<81 mm), huvudsakligen årsyngel av nors.
• Den totala biomassan och antalet stora fiskar har ökat i hela Vänern.
• Nors dominerade både till antal och biomassa, och utgjorde 96 % av antalet fiskar och 58 % av den totala biomassan. Norsbeståndet har varit relativt stabilt en längre tid. För 2021 noterades en ovanligt stark rekrytering i Dalbosjön Syd, vilket 2022 lett till en ökning av beståndet (1-årig och äldre) där.
• Siklöjan har tre år i rad (2020-2022) haft god rekrytering i Värmlandssjön Syd. Beståndet av 1-årig och äldre siklöja visar en icke signifikant ökande trend i Värmlandssjön Nord. Dalbosjön har haft en mer oförändrad populationsutveckling över tid.
• Sikbeståndet ökar i Norra Dalbosjön.

Published in

Aqua notes
2023, number: 2023:13
eISBN: 978-91-8046-876-3
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet