Skip to main content
Report, 2023

Faktablad - Resultat från övervakningen av kustfisk – Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016‒2022

Sjöholm, Jonathan; Mustamäki, Noora; Eiler, Stefan

Abstract

• Under perioden 2016-2022 som provfisket i Vaxholm har pågått harfångstsammansättningen varit relativt konstant.

• Totalfångsten har ökat signifikant sedan provfiskets början. Under 2022 fångades i medel 82 fiskar per ansträngning (antal individer per nät ochnatt) fördelat på 13 arter. Mört var den vanligaste arten i fångsten (47procent), följt av abborre, strömming, braxen och gärs. Den invasiva artensvartmunnad smörbult fångades i provfisket för första gången 2022.

• Fångsten av karpfisk i Vaxholm under 2022 uppgick till 44 individer peransträngning, vilket är något lägre än år 2021 då man uppmätte det högstaantalet per ansträngning sedan provfiskeseriens början. Fångsten avkarpfisk har varit hög jämfört med närliggande kustområden. De arter avkarpfisk som fångats i Vaxholm är framför allt mört, men även braxen,björkna, löja, id och sutare har förekommit i fångsten.

• Sedan provfiskets början år 2016 så har det fångats relativt många storafiskar (>30 cm) och relativt många stora abborrar (>25 cm) i Vaxholm. Avde stora fiskarna har braxen och abborre dominerat, men enstaka individerav gös, sik, mört, id, gädda och sutare över 30 centimeter har ocksåfångats i provfisket.

• Indikatorn L90 för abborre (storleken vid den 90:e percentilen ilängdfördelningen) är ett mått på hur stora de största abborrarna i områdethar varit. L90 har varit relativt högt i Vaxholm sedan 2016 jämfört mednärliggande kustområden, vilket tyder på att abborrarna varit stora iområdet. Dock så har abborrhanarna i Vaxholm varit relativt små ochkönskvoten indikerar en något högre andel honor i jämförelse med andraprovfiskeområden.

• I provfiskefångsten år 2022 utgjorde abborre 99,6 % av all rovfisk.Förutom abborre förekom även gös och en öring i fångsten. Både fångstenav abborre och rovfisk har ökat signifikant över tid.

• Diversitetsindexet och den trofiska medelnivån har varit relativt stabilaunder perioden 2016‒2022, och är i nivå med närliggandeprovfiskeområden.

• Två- till femåriga abborrar samt sjuåriga abborrar har vid given ålder ökati storlek sedan provfiskets början 2016.

• Ett lågt siktdjup i kombination med den stora fångsten av karpfisk tyder på att Vaxholm är påverkat av hög näringsbelastning.

Keywords

kustfisk; övervakning; provfiske; abborre; mört

Published in

Aqua notes
2023, number: 2023:9
eISBN: 978-91-8046-861-9
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet