Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2017

Utlåtande om rotgallnematoden Meloidogyne chitwoodi och dess förmåga att överleva i vatten

Björklund, Niklas; Boberg, Johanna

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet