Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2023

Antal nötkreatur som krävs för att nå gynnsam bevarandestatus i svenska naturbetesmarker och djurens metanutsläpp

Hessle, Anna; Danielsson, Rebecca

Keywords

Naturbete; metan; nötköttsproduktion; nötkött; dikor; bete; betesdjur; biologisk mångfald; restaurering

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2023, number: 60
Publisher: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet