Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2023

Finns det mervärden med biokol i nötgårdens foderkedja? Resultat från ensilering och utfodring

Eriksson, Torsten; Milton, I.; Gonda, Horacio; Rustas, Bengt-Ove

Abstract

I ett projekt finansierat av SLU Ekoforsk studeras effekten på olika ställen i foderkretsloppet 
vid tillförsel av biokol på en gård med nötkreatur. Biokol tillförs i fodret vid ensilering eller 
på annat sätt. Resultat finns nu beträffande effekter på ensilagekvalitet och på äldre kvigor vid 
utfodring. Ensilagekvaliteten var god med undantag för en timotejgröda med låg halt av torrsubstans (ts), där en redan hög smörsyrahalt ökade linjärt vid en stegvis ökad tillsats av 0–6 % 
biokol på ts-basis. Andelen lösligt råprotein i rödklöver minskade marginellt vid ökad 
biokoltillsats. Äldre kvigor konsumerade 11,2–11,8 kg ts ensilage/dag från blandvall, utan 
någon signifikant skillnad om biokoltillsatsen var 0, 1,5 eller 3 % på ts-basis. Det var inte 
heller någon signifikant skillnad vad gäller ts-smältbarhet. Med ökad tillsats av biokol ökade 
träck-ts och träckkonsistensen blev fastare. Effekten var större om biokol blandades in i det 
färdiga ensilaget strax före utfodring än om det tillsattes vid ensileringen.

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2023, number: 34, pages: 188-191
Title: Vallkonferens 2023
ISBN: 978-91-8046-805-3, eISBN: 978-91-8046-806-0
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
DOI: 10.54612/a.5l50sdfpvh

Conference

Vallkonferens 2023, 7-8 February 2023, Uppsala, Sweden