Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2023

Utveckling av avkastning och näringsinnehåll i kornhelsäd över odlingssäsongen

Rustas, Bengt-Ove; Hallin, O.; Nadeau, Elisabet

Abstract

I projektet undersöktes avkastning och näringsinnehåll i helsäd av korn skördat vid axgång, mjölkmognad, degmognad samt gulmognad på Rådde gård (Hushållningssällskapet Sjuhärad) samt på tre andra gårdar i Sjuhärad. På Rådde anlades ett blockförsök i ett kornfält och på de andra gårdarna anlades parceller i sämre, normala och bättre bestånd i ett kornfält per gård. Avkastningen i mängd torrsubstans per hektar ökade med senare utvecklingsstadium, förutom mellan deg- och gulmognad på Rådde, där den minskade. Torrsubstanshalten var högre än lämpligt för ensilering i plansilo vid gulmognad på samtliga provplatser samt redan vid degmognad på Rådde. Råprotein- och NDF-halterna sjönk medan stärkelsehalten steg med tilltagande mognadsgrad. Stärkelsehalten korrelerade linjärt med andelen ax i grödan. Resultaten visar att helsäd av korn företrädesvis skall skördas vid degmognad om stor skörd och bra ensilerbarhet eftersträvas. Andelen ax i helsäd kan potentiellt användas för att uppskatta stärkelseinnehållet i grödan.

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2023, number: 34, pages: 192-195
Title: Vallkonferens 2023 : Konferensrapport : 7–8 februari 2023 Uppsala, Sverige
ISBN: 978-91-8046-805-3, eISBN: 978-91-8046-806-0
Publisher: Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Vallkonferens 2023, 7-8 February 2023, Uppsala, Sweden