Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2023

Pelagisk fisk i Mälaren 2022

Rogell, Björn; Axenrot, Thomas

Abstract

Sötvattenslaboratoriet vid Institutionen för akvatiska resurser, SLU, genomförde hösten 2022 en hydroakustisk undersökning i fyra delområden av Mälaren. Studien genomfördes mellan 2022-09-26 och 2022-09-29, och är en del av årliga hydroakustiska undersökningar som utförs i Mälaren, Vänern och Vättern. De delområden som undersöktes var Ekoln, Granfjärden, Prästfjärden och Görväln. Det var möjligt att analysera åtta 8 arter inklusive kombinationer av art och åldersklass (nors 0+, nors >0+, siklöja 0+, siklöja >0+, storspigg, gös 0+, gös >0+ och braxen). Beståndstrender av årsyngel av siklöja och gös (0+) undersöktes genom förekomster i tråldrag. För de undersökta arterna var populationsutvecklingen över tid relativt likartad. Jämförelser gjordes mellan medelvärdet för de senaste två åren (2022 och 2021) med medelvärdet för en referensperiod, bestående av de fem föregående åren (2016 och 2020).
• Norsbeståndet var generellt stabilt med god rekrytering.
• Fortsatt god rekrytering av gös i Granfjärden.
• Siklöjebeståndet är stabilt sedan 2012, med en relativt god rekrytering i Görväln.
• Antalet stora fiskar (>17 cm) tenderar att minska i Ekoln.

Keywords

beståndsanalys; resursövervakning

Published in

Aqua notes
2023, number: 2023:14
eISBN: 978-91-8046-878-7
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet